GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

(příprava a organizace sběru použitého šatstva, vývoz kontejnerů)

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČO 49289977, DIČ CZ49289977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr., vložka 1546 . Kontaktovat jej můžete:

elektronicky na diakonie@diakoniebroumov.org, 

telefonicky na +420 491 524 342.

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně jméno kontaktní osoby, e-mail anebo telefon, adresu místa; to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy, případně, které jsou potřeba pro organizování sběru šatstva

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem přípravy a vývozu sběru šatstva, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně vzájemně domluvené záležitosti, případně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s vámi.

Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat).

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní a informačního systému.

5. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.